نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
بارم بندي دروس زيست شناسي
يكشنبه 12 دي 1395  ساعت: 14:30


بارم بندي  زيست شناسي1 - پايه دهم- سال تحصيلي 95-96

ارزشيابي از دانش آموزان در مورد اين درس به دو صورت مستمر و نهايي انجام مي شود.

ارزش‌يابي مستمر: معلم آن را براساس فعاليت هاي گروهي يا انفرادي  دانش‌آموزان در كلاس يا خارج از كلاس و در طول سال تحصيلي انجام مي‌دهد.اين ارز‌ش‌يابي براساس مشاهدات معلم و تعامل بين معلم و دانش‌آموز در هنگام انجام هر فعاليت يا براساس پرسش‌هاي كتبي و شفاهي انجام مي‌شود. نمرة اين ارزش‌يابي براي هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) 20 نمره است.

ارزشيابي پاياني: در سه نوبت به صورت آزمون كتبي انجام مي شود . در نوبت اول 20 نمره آن از قسمت اول كتاب ( تا صفحه 79) طراحي شود . در نوبت دوم 5 نمره از قسمت اول كتاب و 15 نمره از قسمت دوم كتاب و در آزمون شهريورماه 20 نمره از تمام كتاب مطابق با جداول زير طراحي گردد:


فصل

نوبت اول

20 نمره از قسمت اول كتاب

نوبت دوم

(5 نمره از قسمت اول

15 نمره از قسمت دوم)

1

2

2.5

2

6.5

3

4.5

2.5


4- تا گفتار 3- (خون) صفحه 79

4

فعاليت ها

3

-

4- گفتار خون تا آخر فصل

-

2

5

-

3

6

-

4

7

-

4

فعاليت هاي بخش دوم كتاب

-

2

جمع

20

20

 

·         در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل مي تواند نيم نمره نسبت به بارم فوق تغيير كند .

·         در امتحانات نوبت دوم  و شهريور، نمرات هر فصل مي تواند بيست و پنج صدم نسبت به بارم فوق تغيير کند.

 

                                                                                                                             گروه زيست شناسي


فصل

نوبت شهريور

(20 نمره از كل كتاب )

1

1

2

3.5

3

2.5

4

3.5

5

1.5

6

2.5

7

2.5

فعاليت ها

3

جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشنهاد مي شود كه در ارزيابي هاي مستمر و پاياني، انتظارات عملكردي مورد توجه قرار گيرد . جدول زير فهرستي از اين انتظارات و سهم آنها را در اين آزمون نشان مي دهد .

رديف انتظارات عملكردي مستمر پاياني
1 طراحي آزمايش 2-4 1-3
2 اجراي آزمايش،ثبت داده ها، نتيجه گيري و ارائه گزارش 2-4
3 تجزيه تحليل داده ها، رسم نمودار ، نتيجه گيري از داده ها ، پيش بيني و ... 2-4 2-4
4 انجام تحقيق و جمع آوري اطلاعات(طراحي، اجرا، ثبت داده ها، تجزيه و تحليل، ارائه گزارش ) 2-3
5 مشاركت و تعامل در فرآيند آموزش(انجام فعاليتهاي علمي و آزمايشگاهي، مشاركت در بحث هاي گروهي ، كنجكاوي علمي  و طرح پرسشهاي مفهومي) 4-6
6 پاسخ به پرسش هاي مفهومي (كاربرد، استدلال و قضاوت) 1-3 4-7
7 توانايي حل پرسش هاي محاسباتي 2-3 6-8
8 حل مسائل در شرايط جديد (كاربرد و استدلال) 1-3

---------------------------------------------------------------------
 بارم بندي زيست شناسي و آزمايشگاه 2 سال سوم رشته علوم تجربي كد 261/1 دوره دوم متوسطه  سال تحصيلي 96-95

بارم بندي زيست شناسي پيش دانشگاهي رشته علوم تجربي كد 290/2   سال تحصيلي 96-95
دفعات بازديد: 13157
تعداد بازديدكنندگان: 11217