نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
تغييرات كتابهاي درسي زيست شناسي90
يكشنبه 26 مرداد 1393  ساعت: 12:38

تغييرات كتاب علوم زيستي و بهداشت (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)


شماره صفحه

تغييرات

11

افزودن جلبك‌ها به توضيح ديوارة سلولي

22

اصلاح شكل مولكول نشاسته و گليكوژن

49

مادة ضد A سبب مي‌شود...............، به هم بچسبند .

52

اصلاح شكل 4-6

58

... بر ناحية غضروفي واقع در دو سر ... حذف شده است.

با استخوان‌سازي ¬ با تحريك استخوان‌سازي

60

تصحيح شكل پرسش و تحقيق

69

حذف شكل 9-7 دستگاه سازندة توليد كود

72

حذف جملة «شير را به دو روش حرارت مي‌دهند و استرليزه مي‌كنند»

96 و 97

... و يك پوشش درست شده است. ¬ و پوششي پروتئيني به نام كپسيد درست شده است. بسياري از ويروس‌ها داراي پوشش ديگري نيز هستند.


تغييرات كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه(1) (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)


شماره صفحه

تغييرات

5

« نشاسته منشعب» به «بيشتر بدانيد» اضافه شود.

6

اصلاح CH3 به CH2 در بيشتر بدانيد.

7

اصلاح تعريف پروتئين‌ها

26

حذف پاراگراف دوم از ستون اول: ديوارة باكتري‌ها..... پيراموني دارد.

33

ليزوزوم را ترك مي‌كنند ¬ واكوئل را ترك مي‌كنند.

38

حذف شكل 29-2.... را نشان مي‌دهد و افزودن «اين دو فرايند به انرژي زيستي نياز دارند» به انتهاي پاراگراف

40

اصلاح شكل 32-2

43

حذف «شايد بتوان.............مشاهده كرد.»

44

اصلاح شكل 2-3

45

افزودن: (مخاطي) بعد از غشاي موكوزي

63

... به علت وجود همين ماده است. ¬ به همين علت است.

69

حذف «سلول‌هاي بدن» از عنوان

76

اصلاح زيرنويس شكل 4-6: چهار كمان ¬ چهار جفت كمان

84 و 85

افزودن بيشتر بدانيد.

87 چاپ 89 88 چاپ 90

... مونوسيت‌ها داراي...... ¬ مونوسيت‌ها و نوتروفيل‌ها داراي....

104چاپ 89 105چاپ 90

حذف بخش «ب» فعاليت 1-7

108چاپ89

109چاپ90

بخش‌هاي مرده ¬ بخش‌هايي از گياه

112چاپ89

113

جذف فعاليت 1-8

114چاپ89

115چاپ90

حذف فعاليت 3-8

120چاپ89

121چاپ90

كپسول‌هاي رشته‌اي ¬ كپسول رشته‌اي


تغييرات كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه(2) (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)


شماره صفحه

تغييرات

14

حذف ويروس از شكل 7-1

34

پاراگراف اول- خط ماقبل آخر- نورون به سلول تبديل شده است.

43

خط اول پاراگراف آخر: سلول‌هاي پوششي به بافت پوششي

در انتهاي همان خط در بافت‌هاي ديگر به درموبرگ‌هاي بافت‌هاي ديگر تبديل شده است.

7

شكل مغز ماهي نام‌گذاري شده است.

52

خط سوم از آخر(بالاي «بيشتر بدانيد»: چين‌خوردگي قشر مخ در وال.... و ساير پريمات‌ها (نخستي‌ها) به چين‌خوردگي قشر مخ در پريمات‌ها(نخستي‌ها) و وال...

58

شكل 2-3 جايگزين شده است.

62

شكل 5-3 جايگزين شده است.

67

خط دوم:... شيارهاي عميق نميكره‌هاي مخ به شيارهاي عميق هر يك از نيمكره‌هاي مخ

88

«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

91-90

آخرين جمله ص 90 و اولين جمله ص 91 اصلاح شده است به: انسولين هم‌چنين با اثر بر غشاي سلول‌هاي ماهيچه‌اي، سبب مي‌شوند اين سلول‌ها گلوكز بيشتري جذب و آن را به گليكوژن تبديل كنند. اثر گلوكاگون عكس عمل انسولين است.

109

«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

125

شمارة 5: سيتوكينز از اما گاهي هستة سلول.... تا پايان پس از مراحل جنيني حذف شده است.

132

شماره فعاليت‌ها 2-6 و 4-6 به 1-6 و 2-6 اصلاح شده است.

137 و138

تصاوير تقسيم ميوز در دو صفحة روبه‌رو قرار گرفته و لكه‌هاي رنگي آن‌ها اصلاح شده‌اند.

141

در شكل جفت كروموزوم‌ها شماره‌گذاري شده‌اند.

144

به آخرين پاراگراف قبل از عنوان انواع توليد مثل غيرجنسي اين جمله اضافه شده است: زنبورهاي نرهاپلوئيد( n كروموزومي)‌اند اما زنبوردهاي ماده ديپلوئيدند و از لقاح تخمك با اسپرم به وجود مي‌آيند.

155-154

رنگ گل‌هاي مايل به زرد به سفيد تبديل شده است.

176

پاراگراف دوم خط آخر عبارت «رنگ چشم‌» ها حذف شده است.

192

خط ششم: تمايز مي‌يابد به تمايز يافته است تبديل شده است.

201

در شكل 13-9: ساقه به ساقه‌چه تبديل شده است.

203

در شكل 14-9: در دانة ذرت پوشش دانه به پوشش تخمك مي‌چسبد، به پوشش دانه تبديل شده است.

229

«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.


تغييرات كتاب زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي (چاپ سال 91-90 نسبت به سال 90-89)


شماره صفحه

تغييرات

14

شكل سمت چپ، رنگ‌هاي آن تصحيح شده است.

17

8- با ورود عامل پايان ترجمه، يك آنزيم پيوند بين...

19

در شكل در جلوي اينترون واگزون رونوشت اضافه شده است.

21

پاراگراف آخر به صفحة بعد منتقل شده است.

22

پاراگراف صفحة 21 به بعد از پروكارپوت اضافه شده است.

25

چهارچوب ¬ چارچوب

26

تعدادي فلش به شكل اضافه شده است.

29

ششمين ¬ سومين كداين قطعه DNA است كه...

32

شكل تصحيح شده است. وارد كدرن ژن به باكتري مربوط به توليد DNA نو تركيب نيست به قسمت كلون‌ژن اضافه شده است.

33

خط اول( از ژنوم) حذف شده است.

40

واكسن محلولي... ميكروب است حذف شده است. به جاي آن خط اول و دوم صفحة 41 در جاي آن قرار گرفته است.

41

خط اول و دوم به صفحة 40 منتقل شده است.

49

شكل تصحيح شده است.

62

خط چهارم(يا ملكول‌هاي پروتئين مانند،) حذف شده است.

63

«بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

68

«بيشتر بدانيد» تصاوير ماهواره‌اي از جنگل گلستان اضافه شده است.

79

متن و تصوير آرماديلو به صورت «بيشتر بدانيد» اضافه شده است.

86

سنگواره‌ها؛ ثبت تغيير احتمالي گونه‌ها - شكل تصحيح شده است.

88

در جدول تعداد آمينواسيدهاي متفاوت به جاي تفاوت در...

97

اصلاح پاراگراف اول ودر بقية پاراگراف‌ها پر رطوبت و مرطوب تبديل به پر باران شده است.

99

فعاليت مدل‌سازي انتخاب طبيعي حذف شده است.(4 صفحه)

104

شكل 1-5 حذف شده است.

107

«بيشتر بدانيد» به متن اصلي تبديل شده است (رنگ صفحه سفيد شده است)

108

رنگ سبز، سفيد شده است «بيشتر بدانيد» ¬ متن اصلي

109

رنگ سبز، سفيد شده است «بيشتر بدانيد» ¬ متن اصلي

111

(در اين نوع آميزش فراواني آلل‌ها تغيير نمي‌كند) به پاراگراف دوم اضافه شده است.

115

(غيرتصادفي بودن بقا و توليد مثل يك قاعدة عمومي است) از پاراگراف آخر حذف شده است.

121

شكل بچه‌ها در پايين صفحه جابه‌جا شده است.

126

شكل تصحيح شده است.

141

شكل در اين صفحه رنگ سبز برداشته شده است.

143

فعاليت حذف شد ص 145-143 حذف گرديد.

157

منحني جديد مربوط به سال 1385 درج گرديد.

164

پاراگراف دوم، نقش هر جاندار... تا آخر پاراگراف با جمله كنام يعني همة راه‌هاي ارتباطي جاندار با محيط زيست جايگزين شد و اين جمله در زيرنويس شكل حذف شد.

175

رفتار غريزي(ژني) همراه با شكل 2-7 حذف

176

پاراگراف اول حذف- الگوي عمل ثابت رفتاري غريزي يا ژني است.

177

تيتر عادي شدن در ابتداي پاراگراف دوم از متن آورده شده است.

182

«بيشتر بدانيد» حذف شده است و بحث نقش‌پذيري از ص 184 به اين قسمت منتقل شده است.

184

مبحث نقش‌پذيري به بعد از حل مسئله منتقل شده است.

204

شكل گلروپلاست از «بيشتر بدانيد» خارج و جزء متن قرار گرفته است و در همين صفحه «بيشتر بدانيد» استفاده از مواد راديواكتيو اضافه شده است.

207

در شكل مجموعة رنگيزه‌ها به فتوسيستم II تغيير داده شد.

208

شكل روشن‌تر و نوشته‌هاي آن مشخص‌تر شده است.

209

پاراگراف سوم درون تيلاكوئيد ¬ درون غشاي تيلاكوئيد

210

پاراگراف اول روبيسكو حذف شده است.

گام 2- از افزودن انرژي گروه‌هاي فسفات تا آخر

211

«بيشتر بدانيد» استفاده از مواد راديواكتيو اضافه شده است.

212

پاراگراف آخر- لايه‌اي از سلول‌هاي فشرده و كلورپلاست‌دار به نام سلول‌هاي غلاف آوندي...

224

پاراگراف پايين صفحه به پيروات حاصل از گليكوليز يا يك پذيرندة آلي ديگر منتقل مي‌شود و...

246

توضيحات شكل تصحيح شده است به اين صورت ... درون دو سلول نارنجي رنگ بزرگي كه در شكل مي‌بينيد تثبيت نيتروژن رخ مي‌دهد.

256

شكل و توصيحات آن حذف شده است.

در پاراگراف دوم نيز كه به شكل اشاره شده حذف صورت گرفته است.

258

در جدول- مورد 13 حذف شده، شكل‌هاي موجود در آن حذف شده، نام جدول مهم‌ترين شاخه‌هاي فرمانروي آغازيان

260

در چرخه جابه‌جايي محل كلمات ميوز و هاپلوئيد انجام شده است.

پاراگراف اول لقاح انجام مي‌دهند ¬ ادغام

اصطلاح هم‌جوشي در اسپيروژير همه به هم يوغي تبديل شده است(در متن و شكل)

261

خودآزمايي سؤال 3 پروكاريوت ¬ يوكاريوت

263

شكل روزنداران اضافه شده است.

264

شكل جلبك‌هاي سبز تعويض شده است.

266

شكل تاژكداران چرخان تعويض شده است و شكل جانور هم‌زيست با موريانه اضافه شده است. در تيتر تاژكداران چرخان فتوسنتز كننده حذف شده است.

268

شكل پارامسي از بيشتر بدانيد خارج و در ادامه مژكداران آورده شده است.

271

شكل كپك‌هاي مخاطي تعويض شده است.

272

شكل كپك‌هاي مخاطي پلاسموديومي تعويض شده است.

274

پاراگراف آخر، 3 مرحله ¬ پنج مرحله

275

پاراگراف آخر، مرحله سوم ¬ مرحلة بعد

294

پاراگراف دوم، ريشة برخي گياهان آوندي

تغييرات انجام شده در كتاب هاي زيست شناسي
(چاپ سال 1389 نسبت به چاپ سال 1388)


كتاب هاي علوم زيستي و بهداشت ، زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1) و زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2) در سال تحصيلي 1389 تغييرات جزئي دارند .


كتاب علوم زيستي و بهداشت


سال1388 سال1389
تغييرات
شماره صفحه
34 34
حذف كلمه‌ي آميلوپلاست از خط سوم
41 41
حذف شكل 4-5
46 45
حذف پاراگراف دوم از مبحث گياهخواري
87 86
تغيير كلمه‌ي زمين به باغچه در فعاليت
90 89
تغيير عنوان «تراكم جمعيت آدمي» به «تراكم جمعيت جهان»
90 89
تغيير عنوان «بحران‌هاي ناشي از افزايش جمعيت آدمي» به «بحران‌هاي ناشي از افزايش جمعيت»
89 88
تغيير «تعداد افراد جمعيت آدمي» به «تعداد جمعيت جهاني» در فعاليت
91-88 90-87
تغيير كلمه‌ي آدمي به انسان در مبحث جمعيت
100-99 -
حذف موارد استفاده از ويروس‌ها و سرماخوردگي
- 103-99
افزودن مبحث ايدز به كتاب (قبلاً به صورت ضميمه بود).
106 -
حذف مطالب، شكل و فعاليت اين صفحه
108و107 -
حذف شماره‌ي 5، 6 – الف، 7 و 10 از پرسش و تحقيق


كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)


سال1388 سال1389
تغييرات
شماره صفحه

6

6

در ستون چپ: انتقال تعريف مولكول سير شده به پايين همان ستون

48 و49

48 و49

تغييرات اين صفحه‌ها درپايين جدول آورده شده است.

50

50

- حذف «3- مغز ساقه» از ابتداي پاراگراف چهارم ستون راست و اضافه شدن جمله‌ي «بافت‌هاي زمينه‌اي در ساقه دردو بخش پوست و مغز ديده مي‌شوند» به شروع پاراگراف.

- حذف عدد 3 از ابتداي مطلب بافت‌هاي هادي

- در ستون چپ، عنوان آوند چوبي: اولين جمله اصلاح شود به: آوندهاي چوبي در بافت هادي چوبي ، هدايت آب و... برعهده دارد.

51

51

از خط ششم عبارت فصل اول حذف شده است.

55

55

در ستون راست: اصلاح توضيح جانوران علفخوار به: گاو، گوسفند...، گوريل و بعضي از جانوران آبزي گياهخوار هستند.

59

59

در ستون راست: حذف جمله‌ي «در شكل‌گيري حركات دودي و موضعي، هر دو نوع ماهيچه‌ي طولي و حلقوي نقش دارند.

76

76

در شكل 2-6: تعداد قلب‌هاي لوله‌اي كرم خاكي پنج عدد است.

82

82

در فعاليت 3-6: شماره‌ي 4: عدد 45 به 35 تبديل شده است.

87

87

در ستون راست: حذف جمله‌ي «گرانولوسيت‌ها، مونوسيت‌ها ... در مغز استخوان ساخته مي‌شوند» .

88

88

در ستون راست: مطلب ايمني و آلرژي حذف شده است.

111

111

در ستون راست، زير عنوان: بعضي از جانوران بدون پا حركت مي‌كنند، به انتهاي خط سوم اين جمله اضافه شده است: «تارهاي سطح بدن كرم خاكي به اين حركت كمك مي‌كنند.»

121

121

در ستون راست: از جمله‌ي «ورزش باعث مي‌شود تا بدن ما از مزيت‌هاي زير برخوردار شود تا پايان مطلب (تا بيش‌تر بدانيد) حذف شده است.


تغييرات مربوط به صفحه هاي 47 تا 51 كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.


كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)


1388
1389
تغييرات
شماره صفحه

36

36

- انتقال جمله «نيكوتين سريعاً...» به پاراگراف اول بعد از جمله اول

- حذف جمله «عملكرد نيكوتين ... استيل كولين است.» در چاپ 89

36

36

- حذف «ساير» از عنوان «اثرات نيكوتين»

- حذف «افراد سيگاري... دريا مي‌كنند.» (جمله اول)

- حذف «اين مواد... مي‌رسند.» (جمله سوم)

37

37

حذف عنوان و مطالب «عملكرد برخي از مواد مخدر» و «توقف درد»

43

43

خط ششم: فضاي اين نرم شامه و عنكبوتيه ← فضاي بين سخت شامه و نرم شامه

72

71

«خفاش‌ها... ماهيچه‌هايي دارند كه با انقباض آن‌ها حساسيت...» با انقباض آن‌ها اضافه شده است.

74

73

بيش‌تر بدانيد چرا خفاش‌ها با شنيدن صداي بلند كر نمي‌شوند؟ اضافه شده است ( در صفحه ي آخرموجود است).

85

84

در شكل 6-4 سرخرگ و سياهرگ در پايين شكل جا به جا شده است.

119

118

در پاراگراف اول از «چگونه از يك سلول...» تا پايان پاراگراف حذف شده است.

122

120

«تغيير در ساختار كروموزوم‌ها»: حذف و به جاي آن عنوان «تغيير در كروموزوم‌ها» آمده است. همچنين در سه خط اول صفحه 122 كلمه‌ي ژن حذف شده است.

148-146


-

مطالب مربوط به چرخه‌هاي زندگي و انواع آن‌ها حذف شده است.

149

146

شماره‌هاي 3و4 ازخودآزمايي 2-7 حذف شده است.

183

180

سيستيك فايبروزير از جدول 2-8 حذف شده است.

189

186

جدول خلاصه‌ي رده‌بندي گياهان اضافه شده است (در صفحه ي آخر موجود است).

207

204

حذف «بندها»

209

206

حذف پاراگراف دوم


كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)


1388 1389
تغييرات
شماره صفحه

226

223

در مبحث مربوط به كشت بافت از جمله‌ي دوم حذف و به جاي آن آمده است: پايه و اساس كشت بافت قرار دادن يك قطعه از بافت گياهي روي يك محيط كشت سترون (استريل) است. توده‌ي سلول‌هاي نيافته پس از رشد و تمايز سرانجام به گياهاني تبديل مي‌شوند كه از نظر ژنتيكي هم از گياه مادر هستند.

227

224

حذف جمله‌ي اول از مطلب مربوط به مهندسي ژنتيك

257

254

حذف فقط زير عنوان‌هاي سونوگرافي (مطلب حذف نشده است).


توضيح:

در مطالب مربوط به هورمون‌هاي گياهي از صفحه 229 تا 233 اين تغييرات انجام شده است:

  • مطلب مربوط به آزمايش‌هاي داروين در عنوان «هورمون‌ها الگوي...» ادغام شده است.
  • حذف عنوان «اكسين چگونه عمل مي‌كند» و افزودن عنوان «محرك‌هاي رشد»
  • انتقال جمله "در كشاورزي... تحريك مي‌كند" از صفحه 233 به انتهاي مطلب مربوط به اكسين در صفحه 230
  • انتقال مطالب مربوط به ژيبرلين‌ها و سيتوكينين‌ها به بعد از مطالب مربوط به اكسين
  • حذف عنوان «كاربرد هورمون‌ها...» و ادغام مطالب آن در توضيح مربوط به هر هورمون
  • حذف عنوان «بازدارنده‌هاي رشد چگونه عمل مي‌كنند»
  • افزودن عنوان «بازدارنده‌هاي رشد» در اين عنوان هورمون‌هاي اتيلن و آبسيزيك اسيد معرفي شده‌اند.

بيش‌تر بدانيد (صفحه 73 كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه 2)

چرا خفاش‌ها با شنيدن صداهاي بلند كر نمي‌شوند؟

امواج فراصوتي كه خفاش‌ها براي پژواك‌سازي به كار مي‌برند، شدت بالايي دارند. پيش از آن كه ماهيچه‌هاي حنجره‌ي خفاش براي توليد اين صداها منقبض شوند. ماهيچه‌هاي مخصوص در گوش مباني منقبض مي‌شوند و استخوان‌هاي كوچك گوش مياني را از هم جدا مي‌كنند. به اين ترتيب خفاش براي لحظه‌اي دچار كري موقت مي‌شود. پس از ايجاد صوت اين ماهيچه‌ها استراحت مي‌كنند و شنوايي خفاش دوباره برقرار مي‌شود تا پژواك حاصل از اشياي پيرامون را بشنود.


;

جدول مربوط به صفحه 186 كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)

جدول 1-9- خلاصه‌اي از رده‌بندي گياهان


رده‌بندي

مثال

گياهان

بدون آوند
خزه‌ها (دانه ندارند)
خزه

آونددار

بدون دانه
سرخس‌ها
سرخس

دانه‌دار

بازدانگان
مخروط‌داران
سرو، كاج

نهان‌دانگان

تك‌لپه‌اي‌ها
گندم، ذرت

دولپه‌اي‌ها

لوبيا، گل سرخدفعات بازديد: 2966
تعداد بازديدكنندگان: 2767