ريشه شناسي واژه هاي زيست شناسي دهم
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
(95/07/03)

 در یک نگاه:

    برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.

 

  معرفی واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی کتابهای درسی پایه دهم 1395
  (95/05/26)

   معرفی واژه ها:
    برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه نمایید:    http://www.persianacademy.ir


 
   واژه درون بين=آندوسكوپ(endoscope) (20/06/95) 
   واژه پس روده=كولون(colon) (20/06/95) 
    واژه تنابه=لنف(lymph) (20/06/95) 
   واژه راکیزه = میتوکندری(mitochondrion)  
   واژه خون‌بهر = هماتوکریت(hematocrit)  
   واژه گُردیزه = نفرون(nephron)  
   واژه کُریچه = واکوئول(vacuole)  
   واژه پی یاخته، یاخته عصبی=نورون(neuron)  
   واژه یاخته=سلول (cell,cellule)  
   واژه هم‌ایستایی = هومئوستازی(homeostasis)  
   واژه ریزاندامگان = میکروارگانیسم(microorganism)  
   واژه زی مایه،آنزیم = آنزیم(enzyme)  
   واژه ژه شناسی = ژنتیک(genetics)  
   واژه ژنی = ژنتیک(genetic)  
   واژه درون بینی = آندوسکوپی(endoscopy)  
   واژه خوناب = پلاسما(plasma)  
   واژه غشای یاخته = غشای پلاسمایی(plasmic membrane)  
   واژه میان یاخته = سیتوپلاسم(cytoplasm)  
   واژه دَرون بَری = آندوسیتوز(endocytosis)  
   واژه برون رانی = اگزوسیتوز(endocytosis)  
   واژه بنداره = اسفنکتر(sphincter)  
   واژه لیزابه = موکوز(mucus)  
   واژه گذرندگی = اسمز(osmosis)  
   واژه گویچه = گلبول(globule)  
   واژه بسپار،پلیمر = پلیمر(polymer)  
    واژه تکپار = مونومر(monomer)  
   واژه آب کافت = هیدرولیز(hydrolysis)  
برای مشاهده تصاویر روی واژه ها کلیک نمایید.

    مقاله: نگاهی به واژگان زیست شناسی در کتاب های درسی (95/05/26)
نویسنده: محمد کرام الدینی

 مقدمه:
هدف از این نوشته بررسی مختصر وضعیت واژگان درسی زیست شناسی، به ویژه در متون درسی است و در آن نخست، پس از نگاهی گذرا به پیشینه برابر گزینی برای واژه ها و اصطلاح های بیگانه، کوشش شده است که این واژه ها و اصطلاح ها گروه بندی و با ذکر مثال معرفی شوند.
برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.

 

  مقاله: واژه هایش همه از جنس بلور
  نویسنده: محمد کرام الدینی

 مقدمه:
    واژه ها را باید شست
     واژه ها باید خود باد، واژه ها باید خود باران باشد
    برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.

 

  مقاله : اهمیت زبان فارسی در یادگیری زیست شناسی
  نويسنده: مسعود نقش جواهری

 مقدمه :
یکی از مشکلاتی که در کلاسهای درس مناطق دوزبانه ، مانند تدریس درس زیست شناسی و آزمایشگاه 1 پایه ی دوم تجربی در مدارس عادی وجود دارد عدم درک صجیج بیشتر دانش آموزان از متن کتاب درسی است که ممکن است دلایل گوناگون داشته باشد ...............
    برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.

  توضيح واژگان زيست شناسي تصحيح شده

 مقدمه :
دبيران محترم زيست‌شناسي دانش‌آموزان عزيز
همة شما در كتاب‌هاي درسي زيست‌شناسي با واژه‌هاي فارسي كاسبرگ، گلبرگ، جام‌گل، پرچم، آوند ، هاگ و هاگدان و نظاير آنها آشنا هستيد و آنها را به‌راحتي به كار مي‌بريد. روزي كه اين واژه‌ها به جاي واژه هاي خارجي ، يعني به جاي سپال، پتال، كاليكس، اِستامِن، وِسِل، اسپور و اسپورانژيوم، پيشنهاد شدند استفاده از آنها براي كساني كه به آن لغات خارجي عادت كرده بودند دشوار بود اما امروز همه بدون كم‌ترين دشواري از آنها استفاده مي‌كنند..........
    برای مشاهده متن اینجا کلیک کنید.