استخراج DNA از سلول هاي پياز

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نويسنده: الهه فلفلي"مدرس انجمن زيست شناسي پژوهش سراي محمد زكرياي رازي"

             سليمي "كارشناس زيست شناسي پژوهش سراي محمد زكرياي رازي"

             غلامحسين رستگارنسب : كارشناس مسئول زيست شناسي پژوهش سراي محمد زكرياي رازي"

چكيده: در كتاب درسي زيست شناسي و آزمايشگاه 2، روش استخراج DNA   سلول هاي پياز در دو مرجله استخراج عصاره و تغليظ DNA   نوشته شده است. مشكل و ايراد اين روش آن است كه در آن فقط گفته شده است عصاره سلول را استخراج كنيد. اما دانش آموزان نمي دانند چگونه عصاره سلول پياز را استخراج كنند و نمي دانند كه آيا روش استفاده شده براي ديگر سلول ها مثل خون نيز قابل استفاده است. ما با اجراي پروژه استخراج DNA   از سلول پياز سعي كرديم در مرحله اول، آزمايش را با استفاده از اصول تئوري در چهار مرحله استخراج عصاره، تخليص DNA  ، تغليظ و شناسايي اختصاصي DNA   طراحي كنيم. سعي كرديم در هر مرجله نوآوري هايي در نوع ماده ي مورد استفاده داشته باشيم. در مرحله دوم سعي كرديم غلظت بهينه مواد را به دست آورديم و ...

در این آزمايش موارد زیر را دنبال مي كنيد:

·          مقدمه

·          مواد و روش ها

o         انتخاب مواد

o         مواد و وسايل

·          تهيه محلول ها

·          آماده سازي وسايل

·          انتخاب روش كار

·          نتايج

·         نتيجه گيري و پيشنهادها

·         منابع

آزمايش فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

Rightclick -> Save target as ...   آزمايش استخراج DNA از سلول هاي پياز

منبع: مجله رشد آموزش زيست شناسي شماره 4 سال89