استخراج پکتین از ضایعات سیب

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته: شهره سلیمی "دبیر زیست شناسی پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی ناحیه یک شهرری"

دانش آموزان شرکت کننده در آزمایش : فاطمه دارچین تبریزی- ناهید سلیمیان- مهشید نوروزی- مرجان السادات موسوی- بهناز نظاری- فاطمه داود آبادی- بهنوش آهنگری

چکیده : پکتین مولکول قند پیچید های است که در دیوارة سلولی گیاهان یافت می شود. این ماده کاربردهای فراوانی در مصارف پزشکی، صنعتی و صنایع غذایی دارد. بیشترین بازده تولید پکتین از پوست مرکبات است. در این فعالیت به منظور استخراج پکتین، ابتدا این ماده را که در آب حل می شود، با آب اسید دار از ضایعات پرتقال و سیب استخراج می کنیم و سپس آن را با الکل رسوب می دهیم.

در این آزمايش موارد زیر را می خوانیم:

مقدمه

لوازم و مواد مورد نیاز

روش فعالیت

منابع

آزمايش فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس زیر دانلود نمایید.

 آزمايش استخراج پکتین از ضایعات سیب

منبع: مجله آموزش زيست شناسي شماره 90- شماره3- بهار 92