نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
اصلاح كتاب زيست شناسي پيش دانشگاهي در سال 94
دوشنبه 18 خرداد 1394  ساعت: 07:23
اصلاحات كتاب پيش‌دانشگاهي براي سال 1394نسبت به سال 1393
 
ص 10   اصلاح شكل
ص 14   اصلاح شكل
ص 16   از خط پنجم و ششم جمله: در حين اين جابه‌جايي، tRNA موجود در جايگاه P ، ريبوزم را ترك مي‌كند.   حذف شد
ص 18   RNA به mRNAدر پاراگراف دوم خط اول
ص 24   شكل بخش اتصال عوامل رونويسي و RNA پلي‌مراز كپي شد و به شكل اول منتقل شد.
ص 30   EcoR1    خط آخر در زير نويس اضافه شد :
Ecoli Restriction Enzyme one
ص 33     دربيشتر بدانيد  الكتروفورز اضافه شود.
ص 74   از آخر خط سوم: كه در سال 1886 ارائه شده بود، حذف شد.
ص 81    شكل با شكل سال 90 تعويض شود.
ص 83    تصوير مرغ خانگي به جاي خروس
ص 96    از آخر ، ابتداي خط پنجم : اگرچه اضافه شده
ص 115   شكل از تصوير چاپ 90 استفاده شد.
ص 129   خط آخر و سوم از آخر : ذاتي و افزايش ذاتي حذف شده
ص 143 پاراگراف اول به ص 144 منتقل شود.
خط اول همان پاراگراف رابطة صيادي به همزيستي بدل شود.
ص 146   كنام به نقش ، زيستگاه و تعامل‌هايي كه موجود زنده در يك اكوسيستم دارد، كُنام مي‌گويند.
به جاي پاراگراف دوم خط ماقبل آخر از نقش هر جاندار را تا   آخر پاراگراف  كه حذف شد ، آمده است.
ص 185   خط دوم با لاي شكل بار گردش متوالي حذف شود.
ص 187   پاراگراف دوم خط سوم از آن يك حذف شود.مي‌شود به مي‌كنند بدل شده است.
ص 189   خط چهارم از شب ....    تا آخر جمله تعويض با: اين گياهان در شب دي‌اكسيدكربن را به صورت اسيدهاي آلي تثبيت و سپس در واكوئول ذخيره مي‌كنند.
ص 200   ابتداي پاراگراف دوم: بعد از گليكوليز   حذف شد
از انتهاي خط چهارم همان پاراگراف، نبود اكسيژن به تخمير تبديل شود.
ص 206   زيرنويس شكل بعضي ويروس‌ها پوشش هم دارند، حذف شده است.
ص 207   پاراگراف دوم خط سوم: و كروي به نظر مي‌رسد، حذف شد.
ص 220 زير عنوان توكسين هاي باكتريايي ،خط سوم : گرم مثبت است .حذف شد .
خط پنجم : از ديگر باكتري ها ...تا آخر پاراگراف حذف شد
 
دفعات بازديد: 10067
تعداد بازديدكنندگان: 8500